google-site-verification=5lz-niOfBQ-d3iVv4Epn5ItbK1lp_G_mUhmjFOX9M0E
 

Odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy z důvodu nesouhlasu se zvýšením ceny

 

Pokud váš dodavatel zvýší cenu a vy s tímto nesouhlasíte, můžete odstoupit od smlouvy. Nezáleží na tom, zda jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou.

Toto platí pouze pro zvýšení ceny komodity jako takové nebo stálého měsíčního platu, který vám fakturuje dodavatel. Od smlouvy nelze odstoupit při zvýšení distribuční sazby, DPH, příspěvku na obnovitelné zdroje, příspěvku na činnost OTE, daně z komodity atd.

 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb., § 11a odst. 5

Některá opatření na ochranu zákazníka
(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.

 

 

Další možnosti odstoupení klienta od smluv:

  • Do 14 dnů, pokud není podepsán v prostorách k tomu určených – POZOR, dominantní dodavatel klienty zve na svou pobočku kvůli podpisu dodatku, a tohoto z důvodu nelze pak od dodatku odstoupit.

  • V 15 dnech po zahájení dodávky -  POZOR, někteří dodavatele neakceptují výpověď dřív, než dojde k zahájení dodávky, přestože existuje doporučeni ERU, že je možno tuto výpověď podat ještě před zahájením dodávky.  Vzor takové výpovědi najdete v sekci Dokumenty, včetně nálezu a doporučení ERU. V podstatě je možné vypovědět jakoukoli smlouvu bez sankce ješte v 15ti dnech po zahájení dodávky

  • Nesouhlas se změnou VOP a navýšením ceny 

  • Odstoupení, pokud dodavatel neposkytnul předsmluvní informace.